Inloggen

Inloggen

Text grootte

Helaas is het in ieder geval tot 1 april 2021 niet mogelijk om ons clubhuis te huren!

Bepalingen m.b.t. verhuur Troephuis ofwel Groepsaccommodatie het Kraaiennest

Beheerder/verhuurder: Marco en Claudia van den Berg , 06 533 82 557, Postbus 2141, 2400 CC Alphen aan den Rijn. Stuur een e-mail naar de verhuurders (let op, vrijwilligers dus onbetaald).
 
BEPALINGEN M.B.T. VERHUUR TROEPHUIS 'T KRAAIENNEST.
Verlengde Aarkade 24, 2406 LB te Alphen aan den Rijn (!!alleen kamppostadres)
Correspondentieadres Postbus 2141, 2400 CC Alphen aan den Rijn
 

1 - HET GEHUURDE:

1.1 Onder het gehuurde wordt verstaan:

1.1.1 Het gebouw (of een deel of delen hiervan) en aanliggend grondstuk (of een deel of delen hiervan) omsloten door de vier dichtstbijzijnde waterpartijen inclusief de toegangsbrug en het hek, exclusief de onder punt 1.2 genoemde artikelen of zaken.

1.1.2 Gebruik van de koelkasten, kookplaten, magnetron, koffie- en theeapparaten.

1.1.3 In het gebouw aanwezige meubilair (of delen hiervan).

1.2 Van verhuur uitgesloten zijn:

1.2.1 Het magazijn.

1.2.2 De materialen die in het magazijn opgeslagen liggen.

1.2.3 Pionierhouthok en de daarin liggende pionierpalen.

1.2.4 Brandhouthok.


2 - BEPALINGEN VAN FINANCIËLE AARD:

2.1 Er mogen maximaal 75 personen overnachten en er mogen 150 personen verblijven zonder overnachting. De prijs (per 1 januari 2020) is € 4,65 per persoon per nacht. Er geldt een minimum prijs van €162,50 per dag/nacht. (tot en met 35 personen)

2.2 Het overeengekomen huurbedrag/huurprijs + borg dient volledig vooraf per bank (zie huurcontract) te worden voldaan. In het huurcontract wat de huurder wordt toegestuurd ter ondertekening staat de vervaldatum waarop uiterlijk moet zijn voldaan. Er wordt dus een borg berekend:

Huurbedrag (excl. Borg) < € 1000,00: € 400,00 borg,

Huurbedrag (excl. Borg) € 1000,00 tot € 2000,00: € 600,00 borg,
Huurbedrag (excl. Borg) € 2000,00 of hoger : € 800,00 borg.

Het borgbedrag wordt na afloop van de huurperiode verrekend met bepaling 2.3 (zie ook art. 3.8 en 4.10) van deze verhuurbepalingen. Mocht de borg deze kosten niet dekken dan dient het restant contact te worden bijbetaald na afloop van diezelfde huurperiode (zie ook bepaling 2.6 van deze verhuurbepalingen).

Indien na ondertekening van het contract wordt geannuleerd, dan vindt terugbetaling plaats / is betaling verschuldigd volgens onderstaande regeling:

Tijdstip van annulering:

Restitutie:

Langer dan drie maanden voor aanvang huurperiode

100% van het betaalde huurbedrag + borg

Een maand tot drie maanden voor aanvang huurperiode

50% van het betaalde huurbedrag + borg

Korter dan een maand voor aanvang huurperiode

Geen restitutie huurbedrag, wel borg

2.3 Het huurbedrag/huurprijs is exclusief het gebruikte gas, water en elektriciteit en exclusief de afvoer van vuilnis en eventuele schoonmaak, zie ook art. 3.8 en 4.10.

2.4 Het gebouw is voorzien van Wi-Fi. Voor het gebruik hiervan wordt €4,00 per dag met een maximum van €20,00 per huurperiode in rekening gebracht.

De code die aan de gebruiker wordt verschaft is niet overdraagbaar aan andere partijen.

De gebruiker dient zich te houden aan de door de wet bepaalde regels. Voor een uitgebreid Wi-Fi reglement verwijzen wij u naar onze website onder het kopje algemeen -> downloads -> Wi-Fi.

2.5 Kampvuurhout, voor zover beschikbaar, kan tegen een kleine vergoeding worden gebruikt. De kosten hiervan bedragen  € 25,00 per grijze container of €50,00 per bruine container.

2.6 Het minimumbedrag voor een huurperiode (dagdeel of overnachtingsperiode) bedraagt € 162,50. In dit bedrag zijn 35 personen per dag/nacht berekend, de rest wordt per persoon extra berekend.

2.7 Uiterlijk een maand voor uw aankomst kunt u het aantal personen tijdens uw verblijf nog aanpassen, daarna geldt voor de berekening definitief hetgeen op het huurcontract staat en wat huurder en verhuurder hebben ondertekend.

2.8 De definitieve laatste afrekening dient voor het vertrek na de huurperiode, ter plaatse en contant te worden voldaan aan de dan aanwezige vertegenwoordiger van onze stichting. Zie ook bepaling 2.2 en 2.3 van deze huurvoorwaarden.

 

3 - ALGEMENE BEPALINGEN:

3.1 Onze bezetting van het gebouw, wellicht tijdens uw verblijf.

 1. Tenzij de verhuurder (Stichting Scouting Alphen aan den Rijn) dit aangeeft is het Welpen HN / Scouts lokaal, en in overleg het voor- of achterterrein niet beschikbaar voor de huurder op vrijdagavond van 18.30 uur tot 22.30 uur. Het Welpen HN / Scoutslokaal is dan leeg van alle materialen van de huurder, veegschoon en vrij van huurders. De keuken mag door ons (lees Scouts) ook gebruikt worden.
 2. Tenzij de verhuurder (Stichting Scouting Alphen aan den Rijn) dit aangeeft is het Welpen BK / Explorerlokaal, en in overleg het voor- of achterterrein niet beschikbaar voor de huurder op vrijdagavond van 18.30 tot 23.00 uur. Het Welpen BK / Explorerlokaal is dan leeg van alle materialen van de huurder, veegschoon en vrij van huurders. De keuken mag door ons (lees Explorers) ook gebruikt worden.
 3. Tenzij de verhuurder (Stichting Scouting Alphen aan den Rijn) dit aangeeft is het gehele gebouw inclusief het hele terrein niet beschikbaar voor de huurder op zaterdagochtend van 09.00 uur tot 13.00 uur met uitzondering van het Staflokaal waar de huurder haar materialen kan opslaan, de rest is veegschoon en het hele gebouw inclusief Staflokaal dus vrij van huurders.
 4. Tenzij de verhuurder (Stichting Scouting Alphen aan den Rijn) dit aangeeft is het Bevers / Welpen St. lokaal, en in overleg het voor- of achterterrein niet beschikbaar voor de huurder op zaterdagmiddag van 12.00 uur tot 16.00 uur Het Bever / Welpen St. lokaal is dan leeg van alle materialen van de huurder, veegschoon en vrij van huurders. De keuken mag door ons (lees Welpen ST) ook gebruikt worden.
 5. Het alcoholprotocol van Stichting Scouting Alphen aan den Rijn moet altijd worden gerespecteerd en worden nageleefd door ons en in dit geval ook de huurder. Aan de verhuurder (wij dus) de taak om dit vooraf aan de huurder duidelijk kenbaar te maken. Drankgebruik (tijdens onze opkomsten) en met name dronkenschap in het algemeen is niet toegestaan voor geen van de huurders. Bierkratten/fusten/barinstallaties/alcoholische drank dienen weg geborgen te zijn, dus uit zicht van al onze jeugd- en stafleden.
 6. Tap (bier) installaties mogen alleen buiten of onder overkapping worden gebruikt.
 7. Bierdoppen, peuken, klein restafval e.d. behoren in de daarvoor bestemde en meer dan ruim aanwezige vuilnisbakken. Ook de huurder dient zich hier natuurlijk aan te houden.

3.2 De Stichting is niet verantwoordelijk voor het niet na kunnen komen van de aangegane verplichtingen voor zover deze voortvloeien uit overmacht. In dergelijke gevallen vervallen de contractuele verplichtingen en is de Stichting niet gebonden aan het ter beschikking stellen van vervangend onderkomen.

3.3 De verhuur komt tot stand na ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende bevestiging en, de overeengekomen vooruitbetaling.

3.4 Over de aankomst- en vertrektijd dient u ruim van tevoren contact op te nemen met de beheerder van het gebouw. Adres en telefoonnummer staan onderaan vermeld.

3.5 Tot maximaal een half uur na de afgesproken tijd zal er iemand aanwezig zijn om u te ontvangen en u één set sleutels te overhandigen. Na verstrijken van deze tijd dient u de sleutels op een door de beheerder aan te wijzen plaats en tijdstip op te halen.

3.6 De sleutels worden aan huurder ter beschikking gesteld na het tonen van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort e.d.).

3.7 Het gebruik van geluidsinstallaties is toegestaan mits het volume binnen redelijke grenzen blijft. De huurder is aansprakelijk voor klachten voortkomende uit een te hoog volumeniveau.

3.8 Het gebouw en het terrein dienen schoon te worden achtergelaten. E.e.a. ter beoordeling van de beheerder. (indien toch noodzakelijk schoonmaakkosten € 105,00 starttarief, verder ter beoordeling beheerder).

3.9 Bij vermissing van de sleutels dient men direct de beheerder hiervan in kennis te stellen. De kosten van aanschaf van nieuwe (gecertificeerde) sleutels € 19,50 per stuk en/of sloten (€ 70,00 per stuk excl. bijbehorende sleutels) worden op de huurder verhaald.

3.10 Het is niet toegestaan te lopen op niet daarvoor bestemde plaatsen zoals b.v. het dak.

3.11 Het is niet toegestaan op het terrein te graven en/of bomen te vernielen of te kappen.

3.12 Het oversteken van sloten, anders dan via de brug, alsmede het spelen in, of langs de sloten achter de bomenrij, is niet toegestaan. Ook het deponeren van allerhande materialen in de sloot is niet toegestaan. De beheerder kan eisen de huurder de sloot te laten ‘legen’ van materiaal wat tijdens de huurperiode in de sloot is gedeponeerd.

3.13 Vuilnis (ook gedoofde kampvuurresten) dat niet wordt meegenomen dient te worden opgeruimd en in afgesloten plastic vuilniszakken in de blauwe containers naast het pionierhouthok/fietsenstalling te worden gedeponeerd.

3.14 Indien het terrein tijdens de huurperiode onbeheerd wordt achtergelaten moeten de lampen e.d. zoveel mogelijk zijn uitgeschakeld, en de toegangsdeuren en de lokaaldeuren worden gesloten en het inbraakalarm te zijn ingeschakeld. De luiken moeten eveneens worden gesloten met de daarvoor bestemde bevestigingen. Laat deze niet slingeren! Tevens dient het toegangshek te worden afgesloten.

3.15 Alle materialen en meubilair moeten na gebruik worden teruggeplaatst in het lokaal waar het zich oorspronkelijk bevond. Meubilair mag niet buiten worden gebruikt op de ‘biertafels- en banken na’.

3.16 Er mag in het gebouw niet worden gerookt. Ook rookmachines e.d. zijn in het gebouw niet toegestaan.

3.17 De kampvuurkuil op het achterterrein mag worden gebruikt, maar alleen volgens de bepalingen zoals die hangen nabij de kampvuurkuil (en bij de ingang van het gebouw en zijn opgenomen in de huurdersmap). Restafval, lees brandhout, kooltjes e.d. wat in de metalen bak na het stoken blijft liggen moet na te zijn gedoofd als afval worden afgevoerd door de huurder.

 

4 - SLOTBEPALINGEN:

4.1 Alle toegebrachte schade aan het gebouw, het terrein en of de materialen zijn voor de verantwoordelijkheid van de huurder. Schade zal door de huurder onverwijld en terstond worden vergoed. Iedere huurder dient hiervoor zelf een (WA) verzekering af te sluiten.

4.2 Het huren van het gebouw kan alleen geschieden onder de voorwaarde dat geen commerciële activiteiten op het grondgebied van de Stichting plaats vinden. Onderverhuur, wederverkoop, exploitatie en/of andere commerciële activiteiten van welke aard dan ook zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting.

4.3 De huurder vrijwaart de Stichting voor alle verplichtingen en aansprakelijkheden die voortkomen uit het niet nakomen van het gestelde in lid 4.1 en 4.2

4.4 De Stichting behoud zich te allen tijde het recht voor om tijdens de huurperiode controle uit te voeren op de naleving van de bepalingen.

4.5 In het geval dat de regels niet worden nageleefd, dan wel dat er naar de mening van de beheerder of zijn vertegenwoordiger duidelijk aanleiding toe is, heeft deze het recht om groepen en/of personen te weigeren of te (laten) verwijderen.

4.6 De huurder vrijwaart de stichting van alle gevolgen voortvloeiend uit het ge- of misbruik van materialen en middelen van de stichting.

4.7 De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor gevolgen van het niet nakomen van de ARBO regelgeving.

4.8 Het gebouw is voorzien van een inbraakalarmsysteem aangesloten op de alarmcentrale van Siemens te Zoetermeer. De huurder verplicht zich tot het vergoeden van € 75,00 per vals alarm gedurende de overeengekomen huurperiode.

4.9 Daarnaast is het gebouw voorzien van een brandmeldinstallatie die direct is aangesloten op de alarmcentrale van de brandweer. De huurder verplicht zich tot het vergoeden van € 75,00 per vals alarm gedurende de overeengekomen huurperiode.

4.10 Prijzen van gas, water, elektriciteit en afvoer vuilnis:

Per dagdeel of overnachting (per nacht) wordt € 30,00 aan gas, water en elektra berekend (van mei t/m september)

Per dagdeel of overnachting (per nacht) wordt € 40,00 aan gas, water en elektra berekend (van oktober t/m april)

Om overvloedig verbruik van gas, water en elektra tegen te gaan nemen we de energiestanden vooraf en na afloop van de huurperiode op. Zo hopen we te bereiken dat u en uw gasten toch verantwoord met energie omgaan en wij na afloop er financieel niet alsnog bij in schieten. Mocht er 10 % of meer totaal energie verbruik zijn na een huurperiode dan wordt dit met de volgende energieprijzen extra aan u doorberekend.

 • Elektra hoog tarief € 0,55 per kWh
 • Elektra laag tarief *) € 0,45 per kWh
 • Gas € 1,10 per m3
 • Water € 2,10 per m3

*) weekdagen van 21.00 uur tot 07.00 uur en in het weekend van vrijdag 21.00 uur tot maandag 07.00 uur.

Afvoer vuilnis per zak € 3,50 per normale maat vuilniszak (€17,50 per 1/3 blauwe container)

Opmerking: De Stichting behoud zich het recht voor om de prijzen van energie, water en/of afvoer van vuilnis tussentijds te verhogen indien deze door de leverancier/overheid worden verhoogd voor aanvang van de huurperiode.
De verhuurbepalingen in printversie:

Sponsors

 

Ik zoek contact!

Voor de diverse onderdelen binnen Scouting Alphen aan den Rijn hebben we verschillende contactpersonen.
Wil je contact hebben met de verhuurder of met de leiding van een speltak of wil je juist leiding of vrijwilliger worden?
Neem dan contact met ons op! 

Te huur

Zoek je een leuke, 
groene omgeving 
met een mooi gebouw
voor jouw kamp of overnachting?
Dan ben je bij ons aan het goede adres! In ons gebouw kun je met 75 personen slapen en tot 150 mensen mogen er verblijven zonder overnachting. We liggen midden in het zegerslootgebied en op loop afstand van het Alphense centrum.

Hier vind je nog meer informatie.

Hare Majesteit Koningin Máxima: 100% Beschermvrouwe voor Scouting Nederland

Scouting Nederland is in jubelstemming! Hare Majesteit Koningin Máxima is vanaf 2006 de nieuwe beschermvrouwe van Scouting Nederland. Ze volgt hiermee Z.K.H. Prins Claus op, die tot zijn overlijden deze functie vervulde. Scouting in Nederland kan zich geen betere beschermvrouwe wensen dan Hare Majesteit Koningin Máxima heeft aangegeven zich te willen inzetten voor de toekomst van jongeren in Nederland.


Joomla Boat

Twitter Feed

Twitter Follow

Facebook

Mobiele App


De Scouting App!
Voer "Alphen aan den Rijn" in bij het zoekveld en selecteer:
"Scouting Alphen aan den Rijn".